Umocowania prawne

 

Postanowienie Sądu Rejestrowego o wpisie do KRS

Sygnatura sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/011148/08/695 ODPIS

Postanowienie

Dnia:08.07.2008

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO;

w składzie: REFERENDARZ SĄDOWY IZABELA MAIK

po rozpoznaniu w dniu: 08.07.2008 w POZNANIU

n a p o s i e d z e n i u n i e j a w n y m

Sprawy wniosku: STOWARZYSZENIE SZLACHTA WIELKOPOLSKA

O rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

p o s t a n a w i a:

I. Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego ? Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

pod numerem KRS: 0000309769

Dział 1 Rubryka 1  Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE
2. Numer REGON/NIP REGON: , NIP:
3. Nazwa STOWARZYSZENIE SZLACHTA WIELKOPOLSKA
4. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego NIE

Dział 1 Rubryka 2  Siedziba i adres podmiotu

1. Siedziba Kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃ, gmina M.POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2. Adres Ul. GWARNA, numer 6, lokal ? kod poczt. 60-703, poczta POZNAŃ

Dział 1 Rubryka 4  Informacje o statucie

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 7 CZERWCA 2008 R.

Dział 1 Rubryka 5

1. Czas na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY

Dział 1 Rubryka 7  Komitet założycielski

1.

Nazwisko, nazwa lub firma DOMAŃSKI,
2. Imiona ZDZISŁAW,

3. Numer PESEL lub numer REGON

41010300913

2.

Nazwisko, nazwa lub firma IWIAŃSKI,
2. Imiona JÓZEF,

3. Numer PESEL lub numer REGON

31011504553

 

3.

Nazwisko, nazwa lub firma KAJKOWSKI,
2. Imiona ADAM,

3. Numer PESEL lub numer REGON

46120802230

 

4.

Nazwisko, nazwa lub firma PARYSEK,
2. Imiona MICHAŁ,

3. Numer PESEL lub numer REGON

56062103810

 

5.

Nazwisko, nazwa lub firma SZUBIŃSKA-CHMIEL,
2. Imiona IRENA,

3. Numer PESEL lub numer REGON

45010147845

 

Dział 1 Rubryka 8  Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organu PREZYDENT MIASTA POZNANIA

 

Dział 3 Rubryka 3  Cel działania organizacji

1 Cel działania INTEGRACJA TOWARZYSKO-KULTURALNA ŚRODOWISKA SZLACHECKIEGO.

KRZEWIENIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH ORAZ TRADYCJI NARODOWYCH I SZLACHECKICH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRADYCJI ZIEMI WIELKOPOLSKIEJ.

PIELĘGNOWANIE HISTORYCZNYCH WARTOŚCI KULTURY MATERIALNEJ I DUCHOWEJ STANU SZLACHECKIEGO.

Pieczęć okrągła z napisem: SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA *8* W POZNANIU a wewnątrz: godło państwowe.

Pieczątka: Referendarz sądowy Izabela Maik

Na oryginale właściwe podpisy

Zgodność opisu z oryginałem

Poświadczam

Poznań, dnia 2008 07. 15

Olejniczak-Szukała

POUCZENIE  SKARGA

Na orzeczenie referendarza sądowego

przysługuje skarga do Sądu, który wydał

załączone postanowienie lub zarządzenie.

w terminie 7 dni od doręczenia

postanowienia lub zarządzenia.

Sygnatura sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/011148/08/695

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO;

Dla podmiotu: STOWARZYSZENIE SZLACHTA WIELKOPOLSKA, POZNAŃ

Dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej:

Numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000309769
Data i godzina dokonania wpisu 14.07.2008 10:04:41
Numer wpisu w pozycji rejestru 1